اولین نسخه غیر پولی نرم افزار مودم من در سایت قرار گرفت.

شما می توانید ابتدا محیط نرم افزار را ببنید و سپس برای استفاده از امکانات کاربردی بیشتر آن را به نسخه سفارشی ارتقا دهید.